นโยบายความเป็นส่วนตัว

เราคือ

เว็บไซต์ของเราคือ: https://lowcarb-thailand.com.

ข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บและเหตุผลที่เก็บ

ความเห็น

เมื่อท่านแสดงความเห็นในเว็บไซต์ เราจะเก็บความเห็นตามที่ท่านกรอกในแบบฟอร์ม พร้อมทั้ง ไอพี และบราวเซอร์ที่ใช้ เพื่อช่วยในการป้องกันสแปม

มีเดีย

เนื่องจากผู้เข้าเว็บไซต์ของเราสามารถดาวน์โหลดรูปภาพพร้อมข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ (ถ้ามี) ท่านจึงไม่ควรนำภาพที่ระบุข้อมูลสถานที่ (EXIF GPS) ขึ้นเว็บไซต์นี้

Contact forms

ถ้าคุณแสดงความเห็นผ่านเว็บไซต์นี้ คุณมีสิทธิเลือกที่จะให้เราเก็บชื่อ อีเมล และเว็บไซต์ หรือที่เรียกว่า “คุกกี้” เพื่อความสะดวกในการที่ท่านจะได้ไม่ต้องใส่ข้อมูลเหล่านี้ทุกครั้งที่แสดงความเห็น เราจะเก็บคุกกี้ไว้ 1 ปี

ในกรณีที่ท่านเปิดหน้า ล็อกอิน เราจะสร้างคุกกี้ชั่วคราวขึ้นมาเพื่อตรวจสอบว่าบราวเซอร์ของท่านยอมรับคุกกี้หรือไม่ คุกกี้ชั่วคราวจะไม่มีข้อมูลส่วนตัวและจะลบทิ้งเมื่อท่านปิดบราวเซอร์

เมื่อท่านล็อกอิน เราจะสร้างคุกกี้ที่เก็บข้อมูลซึ่งรวมถึงขนาดของจอ ข้อมูลการล็อกอินจะถูกเก็บไว้ 2 วัน ส่วนขนาดของจอจะถูกเก็บไว้ 1 ปี ถ้าท่านคลิ๊กให้ “จำข้อมูลของฉัน” ข้อมูลการล็อกอินจะถูกเก็บไว้ 2 สัปดาห์ ถ้าท่านล็อกเอาท์ออกจากระบบ ข้อมูลกาลล็อกอินจะถูกลบทิ้งไป

ถ้าท่านลงหรือแก้ไขบทความ บราวเซอร์ของท่านเก็บคุกกี้เกี่ยวกับไอดีของบทความ โดยไม่มีข้อมูลส่วนตัว คุกกี้เหล่านี้จะกูกลบทิ้งใน 1 วัน

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

Who we share your data with

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Your contact information

Additional information

How we protect your data

What data breach procedures we have in place

What third parties we receive data from

What automated decision making and/or profiling we do with user data

Industry regulatory disclosure requirements

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ทั่วไป
  เราให้ความสำคัญต่อความเป็นส่วนตัวของท่าน และจะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเคร่งครัด ดังนั้น จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราที่ทำให้ท่านเข้าใจถึงขั้นตอนและวิธีการของเราในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  นโยบายความเป็นส่วนตัวจะใช้บังคับกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่จัดเก็บจากการที่ท่านเข้าใช้บริการของเรา ซึ่งรวมถึงการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ดังนั้น กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ร่วมกับเงื่อนไขการให้บริการของบริการใดๆ ที่ท่านเข้าใช้ ซึ่งอาจกำหนดเงื่อนไขการให้บริการเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  นโยบายความเป็นส่วนนี้จะอธิบายถึงลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บรวบรวม เหตุผลและวิธีการขั้นตอนในการจัดเก็บข้อมูล และการประมวลผลข้อมูลเหล่านั้น รวมทั้งวิธีการที่เราแบ่งปันข้อมูลเหล่านั้นต่อบุคคลภายนอก นอกจากนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวจะอธิบายไปถึงสิทธิในความเป็นส่วนตัวที่ท่านมีเหนือข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และวิธีการใช้สิทธิดังกล่าว

หลักการความเป็นส่วนตัวที่สำคัญ
  มุมมองความเป็นส่วนตัวของเราสามารถสรุปได้ดังนี้
    เราเปิดเผยเกี่ยวกับวิธีการในการจัดเก็บ และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
    เราขอให้คำมั่นสัญญาว่าการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นไปเพื่อให้ท่านได้รับการบริการดีขึ้นและเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น
    เราจะดำเนินการเพื่อให้ท่านเกิดความมั่นใจว่าเราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างดีและปลอดภัย
  ไม่ว่าเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านจากที่ใด เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้สอดคล้องกับหลักการที่สำคัญ ดังต่อไปนี้
    เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามหลักนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และกฎหมายอื่นใดที่ใช้บังคับ
    เราจะแจ้งให้ท่านทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลใดของท่านที่เราเก็บรวบรวม รวมถึงเหตุผลและวิธีการในการเก็บรวบรวม และการประมวลข้อมูลเหล่านั้น จะไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลใดของท่านที่ถูกเก็บรวบรวมและนำไปประมวลผลโดยไม่มีการบอกกล่าวแก่ท่าน
    เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น และตราบเท่าที่จำเป็นที่ต้องใช้ข้อมูลนั้นสำหรับการบรรลุวัตถุประสงค์ตามกฎหมาย หรือ ในกรณีที่กฎหมายกำหนดไว้ให้จัดเก็บข้อมูลเหล่านั้นไว้เท่านั้น
    เราจะทำให้ท่านสามารถเลือกและควบคุมเราในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้โดยไม่จำกัดเฉพาะเมื่อมีกฎหมายกำหนดเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสถานการณ์อื่นที่เรามีความเห็นว่ามีความเหมาะสมหรือสามารถดำเนินการได้ทางเทคนิค
    เราจะเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่านตามกฎหมาย รวมทั้งสิทธิของท่านในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บไว้ และจะดำเนินการแก้ไขรวมถึงประปรุงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบัน
    เราจะจัดให้มีมาตรการการรักษาความปลอดภัยเพื่อเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างปลอดภัย
    เราจะดำเนินการเพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับการป้องกันอย่างเหมาะสมไม่ว่าข้อมูลนั้นจะถูกนำไปประมวลผล ณ สถานที่ใด

ใครคือบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามกฎหมาย
  โดยทั่วไป เราจะเป็นผู้กำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้น เราจึงปฏิบัติหน้าที่เป็น "ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล" ตามนิยามของประกาศของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยเรื่อง มาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการโทรคมนาคมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในความเป็นส่วนตัวและเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้เรามีความรับผิดชอบตามกฎหมายเพื่อทำให้การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นเป็นไปตามหลักนโยบายความเป็นส่วนตัวที่สำคัญ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และกฎหมายที่ใช้บังคับ
  เมื่อเราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบริษัทในเครือของเราแล้ว ตามรายละเอียดในหัวข้อถัดไปที่ว่าด้วยเรื่อง "การแบ่งปันและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน" บริษัทในเครือดังกล่าวอาจเป็นผู้กำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้เอง ทั้งนี้บริษัทในเครือยังคงมีหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อทำให้การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้นั้นจะยังคงต้องเป็นไปตามหลักความเป็นส่วนตัวที่สำคัญ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และกฎหมายที่ใช้บังคับ

วิธีการในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็น 3 รูปแบบ ดังต่อไปนี้
    ข้อมูลที่ท่านเป็นผู้ส่งมอบให้เรา เช่น ข้อมูลที่ท่านใช้ในการสมัครสมาชิกเพื่อเข้าใช้บริการของเรา;
    ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บโดยอัตโนมัติเมื่อท่านเข้าใช้บริการของเรา; และ/หรือ
    ข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่เราได้รับจากบุคคลภายนอก
  เราจะกล่าวถึงในหัวข้อถัดไปถึงประเภทข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวมใน 3 รูปแบบข้างต้น
  สำหรับบริการบางประเภท อาทิเช่น บริการทางการเงิน เพลง การประชุมทางวีดีโอ เราอาจมีความจำเป็นในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม และ/หรือ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยวิธีการอื่น และ/หรือ เป็นการเก็บรวบรวมตามวัตถุประสงค์สำหรับการบริการนั้นๆ โดยเฉพาะ ในกรณีดังกล่าว เงื่อนไขการให้บริการของเราจะระบุถึงกิจกรรมที่ต้องประมูลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการรับบริการนั้นๆ ทั้งนี้ เมื่อท่านสมัครเข้าใช้บริการใดบริการหนึ่งของเราแล้ว ท่านจะมีโอกาสในการตรวจสอบเงื่อนไขของการให้บริการก่อน และจะถูกถามความสมัครใจในการยินยอมตกลงเงื่อนไขดังกล่าว

ข้อมูลที่ท่านเป็นผู้ส่งมอบให้เรา
  เมื่อท่านสมัครเพื่อเข้าใช้บริการใดของเรา หรือเมื่อท่านได้รับการบริการใดจากเรา ท่านอาจต้องแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลที่ชัดเจนให้เรา ข้อมูลดังกล่าวรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้
    ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่ในการจัดส่งทางไปรษณีย์ วันเกิด เพศ และข้อมูลอื่นๆที่ท่านต้องแจ้งต่อเราเมื่อมีการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้บริการใดบริการหนึ่งของเราผ่านทางศูนย์บริการทางออนไลน์ หรือทางโทรศัพท์
    ข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต เลขบัญชีธนาคาร รหัสธนาคาร หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการธนาคารหรือการชำระเงิน รวมทั้ง จำนวน วันที่ และเวลาในการชำระเงินแก่เรา
    ความพึงพอใจของท่านที่มีต่อการบริการของเรา ทั้งนี้การประเมินความพึงพอใจนี้จะรวบรวมจากการตั้งค่าการบริการของท่าน เมื่อท่านติดตั้งรับบริการ
    บันทึกการติดต่อสื่อสารของท่านกับเรา อาทิเช่น ประเภทของข้อตกลงหรือสัญญาที่ท่านทำไว้กับเรา บริการต่างๆที่ท่านเข้ารับการบริการ รวมทั้งวันกำหนดชำระเงิน และวันที่ได้รับการชำระเงิน
    บันทึกข้อมูลการติดต่อระหว่างท่านและเรา เช่น ข้อความของผู้รับบริการ หรือบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ที่ท่านโทรมายังศูนย์บริการลูกค้าของเรา อีเมลหรือจดหมายที่ท่านส่งมาถึงเรา ข้อมูลเกี่ยวกับฝ่ายสนับสนุนลูกค้าที่ท่านดำเนินการ หรือ ผลของความพึงพอใจต่อบริการของเราที่ท่านแจ้งกลับมา
    ข้อมูลที่เกิดจากการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับฝ่ายสนับสนุนลูกค้าที่ท่านดำเนินการ หรือผลของความพึงพอใจต่อบริการของเราที่ท่านแจ้งกลับมา
    ข้อมูลการติดต่อที่ท่านส่งมอบให้เราในกรณีที่ท่านเลือกรับข่าวสารและข้อมูลความคืบหน้าจากเรา
    ข้อมูลการติดต่อและข้อมูลอื่นๆ เช่น ข้อมูลสำมะโนครัวที่เกี่ยวกับท่านและครอบครัวซึ่งท่านแจ้งต่อเราเมื่อท่านตกลงเข้าร่วมการแข่งขันกับเรา การจับฉลากชิงโชค การสำรวจการวิจัย หรือ กลุ่มบัญชีผู้บริโภค หรือการให้การตอบรับในรูปแบบอื่นๆ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือการบริการของเรา
    สำหรับการบริการบางประเภทที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของเรา เช่น appear.in หรือ online.no ที่กำหนดให้ท่านต้องสร้างบัญชีออนไลน์กับเรา หากท่านประสงค์จะสร้างบัญชีดังกล่าว ท่านจะต้องแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลที่ชัดเจนกับเรา อาทิเช่น ชื่อ หมายโทรศัพท์ และอีเมล รวมทั้งท่านต้องกำหนดรหัสผ่านสำหรับบัญชีของท่าน โดยทั่วไปแล้วการให้บริการในรูปแบบนี้จะทำให้ท่านเป็นเจ้าของบัญชีที่ลงทะเบียนไว้แล้ว ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบในการชำระเงิน - ทั้งนี้ หากท่านอนุญาตให้บุคคลอื่น เช่น บุคคลในครอบครัวของท่านสามารถเข้าใช้บัญชีของท่านได้ - ท่านควรจะแจ้งให้บุคคลเหล่านั้นอ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ด้วย

ข้อมูลที่เราจัดเก็บโดยอัตโนมัติ
  เมื่อท่านเข้าใช้บริการของเรา เราจะดำเนินการบันทึกข้อมูลที่ของท่านและอุปกรณ์ของท่านทันทีข้อมูลที่ถูกบันทึกทันทีนั้นจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับประเภทของการรับบริการและอุปกรณ์ที่ท่านใช้เพื่อเข้าถึงการบริการ และ/หรือ ที่รับประโยชน์จากการเข้ารับบริการ
  เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่ท่านใช้ในการเข้าถึงการบริการของเรา ไม่ว่าสมาร์ทโฟนที่ท่านใช้จะเป็นไอโฟน หรือ ซัมซุง หรือระบบปฏิบัติการรุ่นอื่นบนอุปกรณ์เหล่านั้น
  เมื่อท่านเข้ารับบริการสื่อสารจากเรา ข้อมูลการติดต่อสื่อสารของท่านจะถูกจัดเก็บโดยอัตโนมัติ ซึ่งรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้
    หมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านใช้ในการโทรหรือส่งข้อความ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ที่โทรหรือส่งข้อความหาท่าน;
    ข้อมูลและระยะเวลาของการโทรหรือการส่งข้อความที่ท่านใช้หรือได้รับ;
    ระยะเวลาของการรับสายหรือโทรออกผ่านทางเครือข่ายของเรา;
    ที่อยู่ของท่านในขณะที่มีการติดต่อสื่อสารเกิดขึ้น เราจะขอกล่าวถึงรายละเอียดดังกล่าวในหัวข้อถัดไปว่าด้วยเรื่อง "วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลตำแหน่ง";
    ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้เปิดดูเว็บของท่าน เราจะขอกล่าวถึงรายละเอียดดังกล่าวในหัวข้อถัดไปว่าด้วยเรื่อง "การใช้โปรแกรมคุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึง"; และ
    ระดับการบริการที่ท่านได้รับจากเรา
  เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและ/หรือเข้ารับบริการใดของเรา เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือหรืออุปกรณ์รับส่งข้อมูลปลายทาง และข้อมูลการเข้าใช้บริการออนไลน์ของท่านผ่านทางบริการออนไลน์ของเรา ทั้งนี้โดยทั่วไปแล้ว ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บได้แก่ข้อมูลดังต่อไปนี้
    หมายเลขประจำเครื่อง (IP address) ของอุปกรณ์หรือเครื่องมือรับส่งข้อมูลปลายทาง เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล แล็ปท๊อป หรือ สมาร์ทโฟน;
    ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าและรุ่นของอุปกรณ์และเครื่องมือรับส่งข้อมูลปลายทาง;
    ข้อมูลเครือข่าย; และ
    รายละเอียดของวัน สถานที่ และวิธีการที่ท่านเข้าใช้บริการ
  เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา และ/หรือ เข้าใช้บริการของเรา เราอาจจัดเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้
    ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ;
    รุ่นและประเภทของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้เปิดดูเว็บ;
    รุ่นและประเภทของโปรแกรมเสริมที่ใช้กับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้เปิดดูเว็บ;
    ระบบการปฏิบัติการ และแพลตฟอร์ม;
    ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าเยี่ยมชมของท่าน ซึ่งรวมถึงเว็บไซต์ที่เรียกเข้ามายังเว็บไซต์ของเราเว็บเพจที่ท่านเยี่ยมชมบนเว็บไซต์ของเรา และเว็บไซต์อื่นๆ ที่ท่านเข้าเยี่ยมชมผ่านทางเว็บไซต์ของเรา;
    ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการและผลิตภัณฑ์ที่ท่านเข้าชมหรือค้นหาผ่านทางเว็บไซต์ของเรา;
    ข้อผิดพลาดของการดาวน์โหลด; และ
    ระยะเวลาในการเข้าเยี่ยมชมหน้าเว็บเพจ และพฤติกรรมในการติดต่อสื่อสารกับเว็บเพจนั้น
  ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติเมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์ของเรา และ/หรือ การบริการออนไลน์ต่างๆของเรา จะถูกเก็บรวบรวมไว้ผ่านทางโปรแกรมคุกกี้ หรือ เทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกัน กรุณากดเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีและเหตุผลและวิธีการที่เราใช้งานโปรแกรมนี้
  เราจะดำเนินการเก็บข้อมูลเมื่อเราได้มีการเชื่อมโยงการบริการดิจิตอลของเราเข้ากับการบริการของบุคคลภายนอก กล่าวคือ เมื่อท่านให้ความยินยอมกับเราและเรารวมการบริการของเรากับเครือข่ายออนไลน์ต่างๆ เช่น Facebook, Instagram or Twitter ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวหมายถึงข้อมูลดังต่อไปนี้
    ข้อมูลโดยทั่วไป เช่น ข้อมูลที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น (ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่ท่านแจ้งกับเราในขั้นตอนของการลงทะเบียนสำหรับการเข้าใช้บริการ ข้อมูลที่เราเก็บโดยอัตโนมัติเมื่อท่านเข้าใช้บริการของเรา (รวมทั้งหมายเลขประจำเครื่อง และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ของท่าน) ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่เราได้ทำการเก็บรวบรวมไว้เมื่อท่านใช้บริการสถานที่ และข้อมูลอื่นๆ ที่ท่านแจ้งแก่เรา หรือเป็นข้อมูลที่เราจัดเก็บโดยได้รับความยินยอมจากท่าน หรือตามที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายกำหนด); และ
    ข้อมูลการให้บริการที่เฉพาะเจาะจง เช่น ข้อมูลที่จำเป็นที่จะทำให้เราสามารถเชื่อมต่อระบบการลงทะเบียนของท่านกับระบบการลงทะเบียนของบริการของบุคคลภายนอกในรูปแบบที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ ทั้งนี้ เพื่อให้เราสามารถรวมระบบการให้บริการกับบริการของบุคคลภายนอกได้

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากแหล่งข้อมูลอื่น
  ในบางกรณี เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของเราจากบุคคลภายนอก โดยเราจะดำเนินการดังกล่าวนี้ เฉพาะในกรณีที่เราได้รับความยินยอมจากท่านหรือเมื่อกฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดหรืออนุญาตให้เราดำเนินการดังกล่าวได้
  ในกรณีที่ท่านซื้อผลิตภัณฑ์หรือขอรับบริการจากเรา เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลความน่าเชื่อถือทางเครดิตของท่านจากบริษัทตัวแทนรายงานความน่าเชื่อถือ เพื่อให้เราสามารถพิสูจน์ตัวตนและตัดสินใจเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเครดิตได้ นอกจากนี้ เราได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับบุคคลภายนอก (ซึ่งรวมถึง พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้รับจ้างช่วง ผู้ให้บริการชำระเงินและการขนส่ง เครือข่ายการประชาสัมพันธ์ ผู้วิเคราะห์ข้อมูล ผู้จัดหาข้อมูล ตัวแทนที่อ้างอิงทางเครดิต) และอาจได้รับข้อมูลของท่านจากบุคคลเหล่านั้น
  เมื่อท่านใช้ข้อมูลและรหัสการเข้าระบบของสื่อสังคมออนไลน์ (Social media credential) เพื่อติดต่อสื่อสารกับหน้าเว็บเพจหรือข้อเสนอของเรา เราอาจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับโปรไฟล์ของท่านเช่น ความสนใจ จำนวนยอดความนิยม และรายชื่อเพื่อน ทั้งนี้ ท่านสามารถควบคุมการจัดเก็บข้อมูลนี้ผ่านทางตัวเลือกที่ผู้ให้บริการเครือข่ายทางสังคมของท่านจัดทำไว้ในบัญชีผู้ใช้ของท่านได้
  เราอาจรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บจากแหล่งข้อมูลอื่นกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้กับเราและข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่เราได้เก็บรวบรวมไว้โดยอัตโนมัติได้

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลตำแหน่ง
  เราเก็บข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งของท่านในกรณีดังต่อไปนี้
    เมื่อท่านใช้บริการโทรคมนาคมของเรา กล่าวคือ เราเก็บ Cell ID ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งของข้อมูลที่เกี่ยวกับตำแหน่งของอุปกรณ์ของท่านบนระบบเครือข่ายของเรา ซึ่งบ่งบอกถึงตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของท่านโดยประมาณ ทั้งนี้ เราจำเป็นต้องทราบตำแหน่งของท่านเพื่อให้เราสามารถจัดส่งบริการโทรคมนาคมให้แก่ท่านได้
    เมื่อท่านใช้บริการบ่งบอกตำแหน่งของเราหรือได้รับข้อเสนอเสนอให้ใช้บริการบ่งบอกตำแหน่ง และท่านได้ให้ความยินยอมแก่เราในการเข้าถึงตำแหน่งของท่านสำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าว เราอาจใช้ Cell ID และ/หรือ ข้อมูลตำแหน่งที่ประมวลผลโดย Global Positioning System (GPS) อ้างอิงจากบริการหรือข้อเสนอทางตำแหน่งที่ท่านใช้และสถานที่ของท่านบนเครือข่ายของเรา โดย GPS จะเปิดเผยข้อมูลที่มีความแม่นยำมากขึ้นเกี่ยวกับตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของอุปกรณ์ของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวมานี้ เราอาจใช้เทคนิค geo-fencing เพื่อระบุตำแหน่งเมื่ออุปกรณ์ของท่านเข้าสู่พื้นที่ที่กำหนดได้

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
  เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้บริการแก่ท่าน รวมถึงเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการเพื่อให้บริการมีความเฉพาะเจาะจงและเหมาะสมกับท่านมากขึ้นและจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับการบริการของเราให้แก่ท่าน
  เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อแจ้งให้ท่านทราบในการข่าวสารและข้อเสนอที่น่าสนใจเป็นครั้งคราว ดังที่จะกล่าวต่อไปในหัวข้อ "การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด"
  'นอกจากนี้ เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อ :'
    บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าระหว่างกัน จัดการและเติมเต็มความต้องการของท่าน รวมถึงส่งหนังสือแจ้งค่าบริการและใบสั่งซื้อสินค้า และเรียกเก็บเงินจากการให้บริการของเรา
    ติดต่อกับท่านเกี่ยวกับบริการที่เราจัดให้แก่ท่าน รวมถึงส่งการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการซื้อ และเกี่ยวกับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการให้บริการ และตอบกลับข้อสงสัยและผลตอบรับของท่าน
    ปรับเปลี่ยนการให้บริการให้สอดคล้องกับอายุของท่าน รวมถึงการปรับระดับการควบคุมโดยผู้ปกครอง
    ให้คำอธิบายโดยรวมเกี่ยวกับบริการและการบริการบางส่วนที่ท่านได้ใช้หรืออยู่ในระหว่างการใช้บริการ และแจ้งท่านให้ทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในบริการของเราและข้อตกลงการให้บริการ แจ้งเตือนเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่ท่านน่าจะพึงพอใจในบริการของเรา และให้คำแนะนำแก่ท่านในการใช้บริการของเราเพื่อทำให้ท่านมั่นใจว่าท่านได้รับประโยชน์สูงสุด
    ทำให้การบริการและการติดต่อสื่อสารของเรามีความเหมาะสมกับท่านมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการสร้างประวัติลูกค้า การนำเสนอเนื้อหาและข้อเสนอแนะที่เหมาะสมให้แก่ท่าน
    ตรวจตราและบันทึกการติดต่อสื่อสารของเรา และใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม การรับรองคุณภาพ บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่ท่านสั่งจากเรา หรือปรึกษาหารือเกี่ยวกับสินค้าหรือการบริการที่ท่านได้รับจากเรา
    บริหารจัดการบริการของเราเพื่อการบริหารงานภายใน รวมถึงการแก้ไขปัญหา จัดการเครือข่าย และการหารูปแบบที่เหมาะกับเครือข่าย เพื่อให้เราสามารถทำให้ท่านและลูกค้าคนอื่นๆ ของเรา ได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น
    ทำให้ท่านมั่นใจว่าเนื้อหาจากเว็บไซต์ของเราแสดงผลอย่างเต็มประสิทธิภาพที่สุดสำหรับท่านและอุปกรณ์ของท่าน เพื่อที่ท่านจะสามารถใช้บริการที่ท่านสมัครรับบริการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
    ตรวจสอบและทำความเข้าใจถึงประสิทธิภาพของการโฆษณาที่เราให้บริการแก่ท่าน และบริการอื่นๆ รวมถึงการส่งโฆษณาที่เหมาะสมให้แก่ท่าน
    ให้คำแนะนำและข้อเสนอแก่ท่านรวมถึงผู้ใช้ท่านอื่น สำหรับบริการของเราที่เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่ท่านหรือพวกเขาอาจสนใจ
    ป้องกันและเก็บรักษาการให้บริการและเครือข่ายของเราให้ปลอดภัย และเพื่อให้เกิดมั่นใจในความปลอดภัยของท่านและพนักงานของเรา
    ตรวจสอบ ป้องกัน หรือดำเนินการต่อการกระทำความผิดและการละเมิดข้อตกลงการให้บริการของเรา และ/หรือกฎหมายที่บังคับใช้
    เพื่อให้ได้มาตรฐานตามกฎหมายและข้อบังคับที่กำหนด
    เพื่อสร้างข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการขาย การให้บริการ ลูกค้า การจราจรทางเครือข่าย และแบบตำแหน่งของเรา ซึ่งเราอาจส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอกต่อไป ทั้งนี้ ข้อมูลสถิติดังกล่าวไม่รวมข้อมูลที่สามารถบ่งบอกถึงท่านได้ด้วยวิธีการใช้เครื่องมือที่อาจใช้ไม่ว่าโดยเราหรือโดยบุคคลอื่น
    เพื่อสืบค้น ดูแล และวิเคราะห์การใช้งานของลูกค้าบนเครือข่ายและบริการของเราโดยวิธีปกปิดหรือโดยส่วนตัว เพื่อที่จะระบุถึงแนวโน้มทั่วไป ปรับปรุงความเข้าใจต่อพฤติกรรมของลูกค้าของเราให้ดีขึ้น และร่วมกับผู้อื่นเพื่อพัฒนาบริการใหม่ๆ ให้แก่ลูกค้าของเรา และทำให้บริการที่เราเสนอให้แก่ท่านมีความเหมาะสมเฉพาะเจาะจงกับท่านมากขึ้น
    ทำการตรวจสอบเครดิตเพื่อประเมินคำขอของท่านสำหรับสัญญาเกี่ยวกับบริการทางโทรคมนาคม
  ในหลายกรณี เรารวบรวมและ/หรือปิดบังข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่ในรูปแบบที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้เปิดเผยถึงตัวท่านสำหรับการดำเนินการหลายวัตถุประสงค์ ซึ่งรวมถึงการวิจัยและเพื่อช่วยให้เราสามารถเข้าใจลูกค้ารวมถึงวิธีการที่ลูกค้าใช้บริการของเราเพื่อให้เราสามารถพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของเราและมอบประสบการณ์ที่ดีขึ้นแก่ลูกค้าหรือสร้างบริการรูปแบบใหม่ๆ ขึ้นมาให้แก่ลูกค้า

การแบ่งปันและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทในเครือเพื่อให้บริษัทดังกล่าวประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ซึ่งระบุไว้ในข้อ "การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล" ข้างต้น บริษัทในเครืออาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวด้วยตนเองหรือในนามของเราก็ได้ และบริษัทดังกล่าวจะประมวลผลข้อมูลโดยสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวและตามกฎหมายที่บังคับใช้
  เรามีพันธมิตรทางธุรกิจและผู้ให้บริการสำหรับเป้าหมายทางธุรกิจที่หลากหลาย เช่น ช่วยเราในการเสนอ การจัดหา การแจ้งหนี้ การซ่อมแซม และการปรับปรุงการให้บริการของเรา ในกรณีดังกล่าว จึงเป็นการจำเป็นที่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้อื่นเพื่อการปฏิบัติการตามวัตถุประสงค์ โดยเราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกเมื่อ:
    เป็นกรณีที่จำเป็นที่ต้องให้บุคคลภายนอก ตัวแทน หรือผู้ให้บริการอื่นสนับสนุนหรือขยายขอบเขตการให้บริการเพื่อให้เราสามารถให้บริการแก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น
    เราร่วมงานกับผู้ให้บริการหรือผู้ประมวลผลข้อมูลอื่นที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในนามของเราและตามคำสั่งของเรา ในกรณีดังกล่าว เราจะดำเนินการเพื่อให้ท่านมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับการป้องกันเป็นอย่างดี และบุคคลภายนอกที่เราแบ่งปันข้อมูลให้จะใช้ข้อมูลตามคำสั่งของเราและจะไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวนั้นเพื่อประโยชน์ของตนเอง
    เราแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลภายนอกซึ่งให้บริการ (เช่น สื่อสังคมออนไลน์) ที่ท่านได้เลือกให้เชื่อมต่อกับบริการของเรา ในขอบเขตที่จำเป็นสำหรับการใช้บริการเหล่านั้น
    ท่านร้องขอให้เราแบ่งปันข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอกโดยเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว
    ท่านตกลงให้ความยินยอมแก่เราในการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
    กฎหมายกำหนดให้เราหรืออนุญาตให้เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ เช่น ในกรณีที่ต้องปกป้องท่าน เรา หรือบุคคลอื่นจากความเสียหายหรืออันตราย หรือเราถูกกำหนดโดยหมาย คำสั่งศาล หรือข้อกำหนดหรือข้อบังคับทางกฎหมายอื่นๆ ให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้บังคับใช้กฎหมาย ศาล หรือผู้มีอำนาจอื่น
    หากเราตัดสินใจจะขาย ซื้อ ควบรวมกิจการ หรือปรับโครงสร้างบริษัท เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้ซื้อ ผู้ขาย หรือหุ้นส่วนและที่ปรึกษาของบุคคลเหล่านั้น
  ในบางประเทศที่เราให้บริการโทรคมนาคม เราถูกกำหนดให้แสดงข้อมูล รวมถึง ชื่อ วันเกิด ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของท่านต่อบริการสอบถามข้อมูล (directory inquiry services) เว้นแต่ท่านได้แจ้งความประสงค์กับเราว่าท่านไม่ต้องการให้เราเปิดเผยข้อมูลนั้น
  เมื่อเราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะดำเนินการเพื่อทำให้ท่านมั่นใจว่าผู้ที่รับข้อมูลไปจะปกป้องข้อมูลความเป็นส่วนตัวของท่าน เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้อย่างปลอดภัย และประมวลผลข้อมูลดังกล่าวตามที่กฎหมายกำหนด โดยวิธีการดังกล่าวอาจรวมถึงการเข้าทำสัญญาที่เหมาะสมกับบุคคลภายนอก
  เราจะไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราครอบครองให้แก่บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่านล่วงหน้า

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด
  เราต้องการจะเพิ่มสิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากการเป็นลูกค้าของเรา และให้ท่านได้พบกับข้อมูลที่เหมาะสมกับท่านเกี่ยวกับสินค้าและบริการมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ด้วยความยินยอมของท่าน เราและผู้ที่ได้รับความยินยอมอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประชาสัมพันธ์ถึงสินค้าและบริการที่ท่านสนใจและพึงพอใจ ท่านมีทางเลือกและสามารถควบคุมการที่เราจะใช้ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดได้ ในกรณีนี้หมายความว่า เราจะขอความยินยอมจากท่านก่อนใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆ เมื่อกฎหมายกำหนดไว้ให้กระทำการดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ท่านสามารถปฏิเสธการกระทำดังกล่าวของเราได้
  ทั้งนี้ หากท่านปฏิเสธ เราจะหยุดส่งข้อมูลข่าวสารทางการตลาดแก่ท่าน แต่เราจะยังคงส่งข้อมูลที่เกี่ยวกับการบริการที่เราให้บริการแก่ท่านอยู่

การใช้โปรแกรมคุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน
  เราเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติจากการใช้โปรแกรมคุกกี้ เครื่องบ่งบอกตำแหน่ง (web beacons หรือเรียกว่า clear gifs หรือ pixel tags) และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกัน
โปรแกรมคุกกี้
  คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็ก ประกอบด้วยข้อมูลขนาดเล็กที่เว็บไซต์สามารถส่งมาที่โปรแกรมที่ใช้เปิดเว็บไซต์ของท่านได้ ซึ่งภายหลังอาจถูกจัดเก็บในคอมพิวเตอร์ของท่านโดยไม่ระบุชื่อ เพื่อระบุคอมพิวเตอร์ของท่าน โดยมิได้ระบุว่าท่านคือใคร
  เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงการให้บริการเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา และเพื่อจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการใช้งานและความสนใจของท่าน เพื่อที่เราจะแสดงโฆษณาบนอินเตอร์เน็ตที่เหมาะสมกับความสนใจของท่านเมื่อท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยท่านสามารถตั้งค่าโปรแกรมของท่านที่จะแจ้งเตือนท่านก่อนที่จะรับคุกกี้ได้ ซึ่งจะเพิ่มโอกาสให้ท่านตัดสินใจว่าจะใช้งานคุกกี้หรือไม่ อีกทั้งท่านยังสามารถตั้งค่าโปรแกรมของท่านในการปฏิเสธการใช้คุกกี้ แต่อย่างไรก็ตาม หากท่านทำเช่นนั้น เว็บไซต์ของเราอาจทำงานได้อย่างไม่สมบูรณ์ ทั้งนี้ เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่ใกล้เคียงสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการวิเคราะห์และการโฆษณา
  ประเภทของคุกกี้ส่วนใหญ่ รวมถึงคุกกี้ที่เราใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณา ท่านมีสิทธิที่จะแจ้งให้เราทราบหากท่านไม่ต้องการที่จะใช้เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา หากท่านเลือกปฏิเสธที่จะใช้คุกกี้ที่เราใช้สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการโฆษณา เราจะหยุดการใช้คุกกี้นั้น แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าท่านจะไม่เห็นโฆษณาเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา แต่หมายความเพียงว่าโฆษณาที่ท่านเห็นอาจจะไม่ตรงกับความสนใจของท่าน
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้ และวิธีการปิดการใช้งาน กรุณาอ่าน ประกาศการใช้คุกกี้ ซึ่งท่านสามารถดูเกี่ยวกับคุกกี้เพิ่มเติมได้ใน www.aboutcookies.org
Pixel tags
  Pixel tags หรือรู้จักในชื่อ clear gif หรือ เครื่องบ่งบอกตำแหน่ง (web beacons) เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นซึ่งเราจะวางอยู่บนหน้าเว็บไซต์ของเรา เมื่อท่านเข้าถึงหน้าเว็บไซต์เหล่านี้ Pixel tags จะสร้างการเตือนของการเข้าเยี่ยมชมในครั้งนั้น โดยทั่วไป Pixel tags จะทำงานร่วมกับคุกกี้และเก็บข้อมูลเมื่อคอมพิวเตอร์เข้าเยี่ยมชมในหน้านั้น หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ Pixel tags จะยังคงตรวจจับการเข้าถึงเว็บไซต์แบบไม่ระบุตัวตนได้
  Smart pixel เป็นแฟ้มภาพขนาดเล็กบรรจุตัววิเคราะห์พิเศษซึ่งฝังอยู่ภายในอีเมล โดยเราอาจใช้ Smart pixel ในการโฆษณาหรือส่งข่าว ซึ่งจะแกะรอยว่าอีเมลดังกล่าวได้ถูกเปิดอย่างเรียบร้อยและเก็บข้อมูลบางส่วนเกี่ยวกับกิจกรรมของผู้รับได้ ซึ่งผู้ใช้ที่ตั้งค่าอีเมลให้ปฏิเสธการดาวน์โหลดภาพที่ได้รับโดยอัตโนมัติจะไม่ได้รับ Smart pixel เว้นแต่พวกเขาจะกดดาวน์โหลดภาพในอีเมลนั้นเอง (ผู้ใช้อีเมลส่วนมากตั้งค่าเริ่มต้นในการปฏิเสธการดาวน์โหลดภาพโดยอัตโนมัติ)

ระยะเวลาสำหรับการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  เราจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเกินกว่าระยะเวลาที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ได้จัดเก็บ ยกเว้นในกรณีที่เราถูกกฎหมายกำหนดให้เก็บข้อมูลดังกล่าวในระยะเวลาที่นานกว่านั้น

การป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  เรามีพนักงานผู้ดูแลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งทำหน้าที่เพื่อให้มั่นใจว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและตามกฎหมายที่ใช้บังคับ
  เราได้จัดเตรียมวิธีการทางเทคนิคและวิธีการรักษาความปลอดภัยขององค์กรที่เหมาะสม เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการเข้าถึง การจัดเก็บ การใช้ การเปิดเผย การทำซ้ำ การเปลี่ยนแปลง และการทำลายโดยไม่มีอำนาจ โดยทีมผู้รักษาความปลอดภัยที่ชำนาญการเป็นพิเศษจะทำการตรวจทานระบบการรักษาความปลอดภัยอย่างเป็นประจำ
  เมื่อเราใช้ผู้ให้บริการหรือผู้ประมวลผลข้อมูลอื่นประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของเรา เราได้กำหนดให้บุคคลเหล่านั้นทำตามคำสั่งของเรา และใช้วิธีการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผลในนามของเรา
  เมื่อท่านเข้าสู่ระบบบัญชีของท่านเพื่อที่จะใช้บริการของเราด้วยหมายเลขโทรศัพท์หรือชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเข้ารหัสโดยการใช้โปรโตคอลการเข้ารหัส (cryptographic protocols) ซึ่งออกแบบมาเพื่อรักษาความปลอดภัยในการติดต่อสื่อสาร เช่นการเข้ารหัส Transport Layer Security (TLS) และ Secure Socket Layer (SSL) เราใช้โปรโตคอลการเข้ารหัสดังกล่าวในทุกหน้าเว็บไซต์ที่เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์ของเรา ซึ่งการจะทำรายการซื้อจากหน้าเว็บไซต์ดังกล่าว ท่านต้องใช้โปรแกรมเปิดเว็บไซต์ที่ใช้ TLS หรือ SSL ได้เช่น Internet Explorer, Safari Firefox หรือ Chrome เพื่อจะทำให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรักษาอย่างเป็นความลับ และได้รับการคุ้มครองขณะที่ส่งผ่านบนอินเตอร์เน็ต
  หากท่านมีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้บริการของเรา ท่านมีหน้าที่ที่จะเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวให้ปลอดภัยและเป็นความลับ เพื่อที่จะป้องกันบัญชีของท่านจากผู้อื่นที่ไม่มีอำนาจ หากท่านเข้าสู่ระบบแล้วไม่มีการใช้งานเราจะทำการนำท่านออกจากระบบโดยอัตโนมัติ

การส่งออกข้อมูล
  ในกรณีที่เราโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศที่อยู่นอกประเทศที่ท่านใช้บริการของเราโดยปกติและนอกประเทศไทย กรณีดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องมาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการโทรคมนาคมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในความเป็นส่วนตัว และเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม

สิทธิของท่าน
  ท่านมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้ควบคุมไว้ โดยเราได้จัดให้มีมาตรการและกระบวนการที่ทำให้ท่านสามารถใช้สิทธิของท่านได้ และทำให้มั่นใจว่าเราสามารถตอบความต้องการของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรักษาไว้ได้
  เราจะจัดให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราได้ควบคุมไว้ตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ในประเทศที่ไม่มีกฎเกณฑ์ดังกล่าว เราจะใช้วิธีการทางเทคนิคที่เป็นไปได้เพื่อที่จะทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เราควบคุมไว้ตามความเหมาะสมและสมเหตุสมผล หากท่านต้องการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราควบคุมไว้โดยการขอรับสำเนา กรุณาติดต่อเราที่ [email protected] ทั้งนี้ ก่อนที่เราจะตอบรับตามคำขอ เราอาจสอบถามข้อมูลของท่านเพื่อระบุตัวตนและขอข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับคำขอ โดยเราจะตอบกลับคำขอภายในระยะเวลาอันสมควร และภายในระยะเวลาที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด
  นอกจากนี้ ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลส่วนใหญ่ที่ท่านได้ส่งให้เราทางบัญชีออนไลน์ได้ตลอดเวลาเพื่อทำสำเนา และแก้ไขเพิ่มเติม ดัดแปลง หรือลบข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ ท่านสามารถปิดบัญชีของท่านทั้งหมดได้อีกด้วย
  เราจะพยายามให้ดีที่สุดเพื่อทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราได้ควบคุมไว้ มีความถูกต้อง ครบถ้วน และแม่นยำ อย่างไรก็ตาม เป็นหน้าที่ของท่านที่จะรับรองว่าข้อมูลของท่านถูกต้อง แม่นยำ และครบถ้วน และปรับปรุงข้อมูลในบัญชีออนไลน์ของท่านให้เป็นปัจจุบัน

ข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก
  ตามกฎทั่วไปของเรา บริการของเราไม่ใช่บริการแก่เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี และโดยปกติแล้วเราไม่มีเจตนาจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี ดังนั้น หากมีเหตุทำให้เราเชื่อได้ว่า มีการเก็บข้อมูลของเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีซึ่งเราไม่ควรเก็บข้อมูลดังกล่าว เราจะดำเนินการลบข้อมูลดังกล่าวโดยทันที เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นให้เรายังคงเก็บข้อมูลเหล่านั้น
  แต่อย่างไรก็ตาม การให้บริการของเราบางประเภทถูกออกแบบมาเพื่อรองรับผู้ใช้บริการที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี ดังนั้น เราจะแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการบริการเหล่านี้และเงื่อนไขที่ใช้บังคับกับการบริการเหล่านี้อย่างชัดเจนถึงวิธีการดำเนินการของเราในการปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริการเหล่านี้เป็นไปตามแนวทางหลักของเรา

การเชื่อมโยงเว็บไซต์และการบริการอื่นๆ
  เว็บไซต์ของเราประกอบไปด้วยลิงค์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก และการบริการดิจิตอลบางประเภทของเรายังทำให้ท่านสามารถเข้าถึงการบริการของบุคคลภายนอกได้ (เช่น สื่อสังคมออนไลน์)
  เราไม่มีอำนาจควบคุมบริการหรือเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน นอกจากนี้ เราไม่ตรวจทานเว็บไซต์และการให้บริการของบุคคลภายนอก และเราไม่มีส่วนในความรับผิดชอบใดๆ ในเว็บไซต์หรือจากการให้บริการของเว็บไซต์เหล่านั้น หรือวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว กรุณาอ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์และการให้บริการของบุคคลภายนอกที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือเข้ารับบริการดังกล่าวทุกครั้ง

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
  นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ถูกปรับปรุงล่าสุดเมื่อ [เดือนมิถุนายน 2559] โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เป็นระยะๆ ซึ่งเราจะประกาศให้ท่านทราบผ่านทางหน้าแรกของเว็บไซต์ของเราเป็นเวลา 30 วัน ทั้งนี้ หากท่านใช้บริการของเราอย่างต่อเนื่องภายหลังระยะเวลาดังกล่าว ถือว่าท่านได้ตกลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราแล้ว
  เมื่อเราเห็นว่ามีความเหมาะสมและในกรณีที่เราเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ เราจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล หรือ ข้อความ เพื่อแจ้งให้ท่านทราบว่านโยบายความเป็นส่วนตัวได้ถูกปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
  ในกรณีที่เราแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวในส่วนที่เป็นสาระสำคัญและท่านไม่ตกลงยอมรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ท่านมีระยะเวลา 30 วันเพื่อยกเลิกการรับบริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการบอกเลิกสัญญา หากท่านไม่แจ้งการยกเลิกการใช้บริการภายใน 30 วันโดยยังคงใช้บริการของเราต่อไป จะถือว่าท่านยอมรับการใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวที่ถูกแก้ไขนี้ กรณีดังกล่าวจะชี้แจงให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทางอีเมลหรือข้อความต่อไป

คำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว

หากท่านมีคำถาม ข้อสงสัย หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือการจัดการดูแลข้อมูลของท่าน ท่านสามารถติดต่อมายังเราได้ที่หมายเลข 02-202-8585 หรือ ทางไปรษณีย์ที่พนักงานที่ดูแลข้อมูลส่วนบุคคล (ฝ่ายกฎหมาย) บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งตั้งอยู่ที่เลขที่ 319 อาคารจามจุรีสแควร์ ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10330

ประกาศเกี่ยวกับคุกกี้

ตารางข้างล่างนี้จะแสดงการใช้คุกกี้ทุกประเภทในแต่ละเว็บไซต์โดยสมบูรณ์แบบ ตารางนี้จึงถือเป็นข้อสันนิษฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจสอบคุกกี้ของแต่ละเว็บไซต์ ทั้งนี้ เราและเว็บไซต์อื่นๆ มีการใช้คุกกี้ที่แตกต่างกันออกไป ตารางนี้จึงอาจแตกต่างกันออกไปในแต่ละเว็บไซต์เช่นกัน
ประเภทของคุกกี้ ชื่อของคุกกี้ ผู้ให้บริการ หน้าที่ วิธีในการป้องกันคุกกี้
คุกกี้ที่จำเป็นอย่างเคร่งครัด (Strictly Necessary Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้จำเป็นสำหรับท่านในการเข้าใช้บริการที่มีอยู่ผ่านทางเว็บไซต์นี้ได้ และเพื่อใช้ Feature บางอย่าง อาทิเช่น การเข้าถึงพื้นที่ความปลอดภัย หากไม่มีการให้บริการของคุกกี้นี้จะทำให้ท่านไม่สามารถเข้าใช้บริการที่ท่านต้องการได้ เช่น ตะกร้าสั่งซื้อสินค้า หรือหน้าบัญชีผู้ใช้ที่มีการรักษาความปลอดภัยของลูกค้า – – – ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากคุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างมากสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ จึงไม่สามารถลบหรือป้องกันการทำงานได้
คุกกี้สำหรับการทำงาน (Functionality cookies)
คุกกี้ประเภทนี้จะบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือกที่ท่านได้ทำรายการไว้ พร้อมทั้งทำให้เราสามารถปรับเว็บไซต์ให้เข้ากับลักษณะการใช้งานของท่าน คุกกี้ประเภทนี้จึงดำเนินการในลักษณะที่ว่าหากท่านได้เข้าใช้หรือกลับเข้าสู่การบริการของเรา เราจะสามารถให้บริการท่านได้ตามที่ท่านต้องการ ตัวอย่างเช่น

บันทึกสถานที่ที่ท่านต้องการ เมื่อท่านตั้งค่าข้อมูลสถานที่ของท่านบนเว็บไซต์หน้าแรก
จดจำการตั้งค่าที่ท่านกำหนดไว้ เช่น การจัดวางภาพ (layout) ขนาดตัวอักษร ความต้องการ และ สี
จะปรากฏขึ้นมาเมื่อท่านเข้าสู่ระบบ

      ถ้าท่านทำให้คุกกี้ประเภทนี้ไม่สามารถทำงานได้ การทำงานบางอย่างบนเว็บไซต์อาจไม่ปรากฎ หรืออาจไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่ท่านต้องการ

คุกกี้วิเคราะห์ (Analytic Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้จะจดจำข้อมูลที่ถูกใช้ในรูปแบบผลรวม (aggregate form) ซึ่งจะทำให้เราเข้าใจวิธีการใช้เว็บไซต์ หรือ ระดับประสิทธิภาพของรายการส่งเสริมการขาย หรือช่วยเราในการปรับเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับท่าน ข้อมูลดังกล่าวจะถูกใช้เพื่อประเมินผลการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน จัดทำบันทึกเกี่ยวกับกิจกรรมบนเว็บไซต์ และการวิเคราะห์เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการการใช้อินเตอร์เน็ต Google Analytics

Pixel-tags “Pixels”
คุกกี้โฆษณา (Advertising Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้ใช้เพื่อจัดทำข้อความโฆษณาที่เหมาะสมและเกี่ยวข้องกับท่านมากยิ่งขึ้น คุกกี้ดังกล่าวจะทำงานเพื่อป้องกันการโฆษณาที่ซ้ำซ้อน และเพื่อให้มั่นใจว่าการแสดงโฆษณาจะเป็นไปอย่างเหมาะสม และในบางกรณีจะทำหน้าที่ในการเลือกโฆษณาที่เหมาะสมกับความต้องการของท่าน Google AdWords Conversion Tracking